1. Nacrt ugovora o pripajanju;
2. Nacrt ugovora o osnivanju;
3. Lista zaposlenih u Kopovima;
4. Lista podataka o vrednosti imovine i visine obaveza koje se statusnom promenom prenose na Društvo sticaoca i njihov opis, a koja se sastoji od sledecih dokumenata:
a. Bruto bilans – Analitika 1, klasa 3 (podaci o kapitalu, rezervama i nerasporedenom dobitku);
b. Bruto bilans – Analitika 1, klasa 4 (podaci o obavezama);
c. Bruto bilans – Analitika 1 (podaci o zalihama i potraživanjima);
d. Registar osnovnih sredstava po kontima.