U pogonima Srvokvarca i Belorečkog Peščara vrši se drobljenje, separisanje, sušenje, mikronizacija i oblaganje kvarcnih peskova kao i proizvodnja filterskih peskova i nabojnih masa.
Separacije su izgrađene 1980g. i 1988g. sa ukupnim godišnjim kapacitetom 500.000 tona .
U tehnološkom procesu proizvodnje kvarcnih peskova , nakon faze bušenja i miniranja, rovna ruda podleže usitnjavanju i preradi u pogonima mokro mehaničke separacije.
Kao finalni proizvod se dobija vlažni kvarcni pesak različitih granulometrijskih kvaliteta i hemijskog sastava. Ukupni skladišni prostor za sve vrste peskova je oko 70 000 tona , u zatvorenim skladovima i na otvorenim depoima.
Najvažniji prostor za skladištenje su hale u kojima može da se deponuje 15.000 tona kvarcnog peska, što omogućava da u svakom trenutku imamo dovoljne količine kvarcnog peska, koji je zaštićen od uticaja spoljne sredine.
U pogonu za sušenje kvarcnog peska, koji se sastoji od jedne rotacione i dve fluidizacione sušare, postoji skladišni prostor za 1300 tona suvog kvarcnog peska.
Pogon za mikronizaciju kvarcnog peska sileks kuglama u rotacionom mlinu je kapaciteta 5 tona /h. Fini kvarcni prah koji se dobija mlevenjem kvarcnog peska je u rasponu od 53 do 125 mikrona i plasira se građevinsku i hemijsku industriju. Kapaciteti za skladištenje gotovih proizvoda su dva bunkera, 140 tona.
Pogon za oblaganje sušenog kvarcnog peska fenolformaldehidnim smolama proizvodi obloženi kvarcni pesak koji se koristi za izradu kalupa u livačkoj industriji.Kapacitet proizvodnje je 5 tona na čas.
U pogonu za izradu filterskih peskova i nabojnih masa proizvode se krupnozrni peskovi za filtriranje vode, proizvodnju specijalnih građevinskih proizvoda i nabojnih masa, koje se koriste kao ozida indukcionih peći.