Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

Предузеће за производњу и промет ЈУГО-КАОЛИН ДОО, Београд, ул. Уроша Мартиновића 17/19

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор Извођача радова бушења и минирања експлоатационих бушотина, на површинском копу кварцних пешчара “ДЕО“, Доња Бела Река, код Бора. Компанија понуђач може доставити понуду само за  бушење, само за минирање или и за бушење и за минирање.

Обим радова:

1) Потребно је избушити око 20.000 м´, пречник бушења Ø 89 мм, максималне дубине 18 м

2) Потребно је изминирати до ГГК 400 мм, различите геометрије бушења због променљиве радне средине (пешчар, кречњак, глиновити слојеви, миоцен)

3) Радови се обављају у периоду од 04.01.2024. – 31.12.2024. г.

Учесници позива могу бити:

1)Правна лица Kоја обављају ,послове у области рударства, грађевине или сличних делатности;

2) Правна лица, која нису у поступку стечаја или ликвидације;

3) Правна лица која нису имала евидентиране неизмирене обавезе у последње 2 године, нису била у блокади;

4) Уколико је неопходно, заитересовано правно лице, може да изврши посету објекта на коме се изводе радови.

Потребна документација:

1) Извод из регистра привредних субјеката;

2) Доказ о непостојању поступка стечаја и ликвидације, издат од надлежног  органа;

3) Доказ да предузеће није имало евидентиране неизмирене обавезе у последње 2 године, то јест да није било у блокади;

Критеријуми за одобрење и склапање уговора:

1) Предложена цена;

2) Референце/ искуство на сличним или истим пословима;

Рок за подношење пријаве :

1) Пријава треба бити уручена/достављена Инвеститору најкасније до

    19.03.2024 г.

2) Понуда треба да садржи следеће елементе:

    – Цену (за бушење по м´, за минирање јединичне цене експлозива и експлозивних средстава као и цена услуге)

    – Услове и начин плаћања

    – Рок важења понуде

    -Други услови

3) Понуду са пратећом документацијом треба доставити у запечаћеној коверти на једну од адреса Југо-Каолин д.о.о.:

ул. Уроша Мартиновића 17/19, 11000 Нови Београд.

ул. Светосавска 11, 19214 Рготина

Доња Бела Река, 19213 Доња Бела Река

Контакти:

1) За информације, молимо контактирајте нас на:

    Тел. 011 408 519

    e-mail: office@jugokaolin.rs