Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

POTREBNO VAM JE VIŠE INFORMACIJA?
PIŠITE NAM »

POZOVITE NAS:
+381 11 408 15 19

Предузеће за производњу и промет ЈУГО КАОЛИН ДОО, Београд, ул. Уроша Мартиновића 17/19

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор Извођача радова, на утовару и транспорту откривке, на површинском копу ДЕО, Доња Бела Река, код Бора.

 

1. Обим радова:

 1. Потребно утоварити и транспортовати 500-600.000 м3 откривке у чврстом стању
 2. Транспотни пут дужине до 2000 м у једном правцу
 3. Радови се обављају у периоду од октобра 2021 г. до новембра 2022 г.

2. Учесници позива могу бити:

 1. Правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која обављају, послове у области рударства, грађевине или сличних делатности;
 2. Правна лица, која нису у поступку стечаја или ликвидације;
 3.  Правна лица која имају минимални годишњи промет од најмање 60 000 000 РСД на годишњем нивоу и то за последње три финансијске године;
 4. Правна лица су дужна да поседују/располажу и у сваком тренутку на радилишту имају ангажовано најмање:
  • 3 багера, тежине  минимум по 30 т
  • 1 пнеуматски чекић – пикамер, на носећем багеру минимум 20 т
  • 10 камиона са минимум 4 осовине и минимум запремине сандука 18 м3.
 5. Правна лица, која имају искуства у раду на отвореном копу, у абразивним срединама.

3. Потребна документација:

 1. Извод из регистра привредних субјеката;
 2. Доказ о непостојању поступка стечаја и ликвидације, издат од надлежног органа;
 3. Финансијски извештаји за  последње три финансијске године;
 4. Извод из регистра основних средстава или други документ који доказује да учесник располаже са траженом механизацијом;
 5. Референце које доказују да учесник има искуства у раду на отвореном копу у абразивним срединама.

4. Критеријуми за одобрење и склапање уговора:

 1. Предложена цена;
 2. Референце/ искуство на сличним или истим пословима и финансијска стабилност;
 3. Квалитет расположиве механизације;

5. Рок за подношење пријаве:

 1. Пријава треба бити уручена/достављена Инвеститору најкасније до 08.10.2021 г.
 2. Адреса за достављање пријаве: ул. Уроша Мариновића 17/19, 11070 Нови Београд. Или на e-mail:office@jugokaolin.rs

6. Контакти:

За информације, молимо контактирајте нас на:

Тел. 011 408 1519
e-mail: office@jugokaolin.rs