Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

Предузеће за производњу и промет ЈУГО КАОЛИН ДОО, Београд, ул. Уроша Мартиновића 17/19

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор Извођача радова, на утовару и транспорту откривке, на површинском копу ДЕО, Доња Бела Река, код Бора.

 

1. Обим радова:

 1. Потребно утоварити и транспортовати 200 – 300.000 m3 откривке у чврстом стању
 2. Транспортни пут дужине до 2000 – 2500 м у једном правцу;
 3. Радови се обављају у периоду од септембра 2022 г. до јула 2023 г.

2. Учесници позива могу бити:

 1. Правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која обављају, послове
  у области рударства, грађевине или сличних делатности
 2. Правна лица, која нису у поступку стечаја или ликвидације;
 3. Правна лица која нису имала евидентиране неизмирене обавезе у послењих 5 година, то јест нису била у блокади;
 4. Правна лица која имају минимални годишњи промет на територији Републике Србије од најмање 120 000 000 РСД и то за последње три финансијске године;
 5. Правна лица су дужна да поседују/располажу и у сваком тренутку на радилишту имају ангажовано најмање:
 6. 3 багера, тежине минимум по  30 т
  • 1 пнеуматски чекић – пикамер, на носећем багеру минимум 20 т
  • 10 камиона са минимум 4 осовине и мин. запремине сандука18м3.
 7. Правна лица, која имају искуства у раду на отвореном копу, у абразивним срединама.

3. Потребна документација:

 1. Извод из регистра привредних субјеката;
 2. Доказ о не постојању поступка стечаја и ликвидације, издат од надлежног органа;
 3. Доказ да предузеће није имало евидентиране неизмирене обавезе у послењих 5 година, то јест да није било у блокади;
 4. Финансијски извештаји за  последње три финансијске године;
 5. Извод из регистра основних средстава или други документ који доказује да учесник располаже са траженом механизацијом;
 6. Референце које доказују да учесник има искуства у раду на отвореном копу у абразивним срединама.

4. Критеријуми за одобрење и склапање уговора:

 1. Предложена цена;
 2. Референце/ искуство на сличним или истим пословима
 3. Финансијска стабилност;
 4. Квалитет расположиве механизације;

5. Рок за подношење пријаве:

 1. Пријава треба бити уручена/достављена Инвеститору најкасније до 05.09.2022 г.
 2. Адреса за достављање пријаве: ул. Уроша Мартиновића 17/19, 11000 Нови Београд. Или на e-mail: office@jugokaolin.rs

6. Контакти:

За информације, молимо контактирајте нас на:

Тел. 011 408 1519
e-mail: office@jugokaolin.rs