Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

Предузеће за производњу и промет ЈУГО КАОЛИН ДОО, Београд, ул. Уроша Мартиновића 17/19

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор Извођача радова, на утовару и транспорту откривке, на површинском копу ДЕО, Доња Бела Река, код Бора.

Обим радова:

1)Потребно утоварити и транспортовати 170.000 m³ откривке у чврстом стању

2)Транспортни пут дужине од 1800 – 2200 м у једном правцу;

3)Радови се обављају у периоду од јуна 2024 г. до новембра 2024 г.

Учесници позива могу бити:

1)Правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која обављају послове

у области рударства, грађевине или сличних делатности;

2) Правна лица, која нису у поступку стечаја или ликвидације;

3) Правна лица која нису имала евидентиране неизмирене обавезе у послењих 5 година, то јест нису била у блокади;

4) Правна лица која имају минимални годишњи промет на територији Републике Србије од најмање 120 000 000 РСД и то за последње три финансијске године;

5) Правна лица су дужна да поседују/располажу и у сваком тренутку на радилишту имају ангажовано најмање:

– 3 багера, тежине минимум по  30 т

– 1 пнеуматски чекић – пикамер, на носећем багеру минимум 20 т

– 10 камиона са минимум 4 осовине и мин. запремине сандука 18м³.

 6) Правна лица која располажу квалификованим пeарсоналом, најмање један дипл. Инж. Техничке струке.

7) Правна лица, која имају искуства у раду на отвореном копу, у абразивним срединама.

8)У колико је неопходно, заитересовано правно лице, може да изврши посету објекта на коме се изводе радови.

Потребна документација:

1) Извод из регистра привредних субјеката;

2) Доказ о не постојању поступка стечаја и ликвидације, издат од надлежног органа;

3) Доказ да предузеће није имало евидентиране неизмирене обавезе у послењих 5 година, то јест да није било у блокади;

4) Финансијски извештаји за  последње три финансијске године;

5) Извод из регистра основних средстава или други документ који доказује да учесник располаже са траженом механизацијом; Списак механизације која ће учествовати у радовима

6) Уговор о ангажовању, најмање једаног  дипл. Инж. Техничке струке.

7) Референце које доказују да учесник има искуства у раду на отвореном копу у абразивним срединама.

Критеријуми за одобрење и склапање уговра:

1) Предложена цена;

2) Референце/ искуство на сличним или истим пословима;

3) Финансијска стабилност;

4) Квалитет расположиве механизације.

5)Персонал

Рок за подношење пријаве:

1)Понуда, заједно са пратећом документацијом, треба бити уручена/достављена инвеститору,у запечаћеној коверти,  најкасније до 19.03.2024 г.

2) Понуда треба да садржи следеће елементе:

– Цену

-Услове и начин плаћања

-Рок важења понуде

-Други услови

3) Пријаву доставити на једну од адреса Југо-Каолин д.о.о.:

ул. Уроша Мартиновића 17/19, 11000 Нови Београд.

ул. Светосавска 11, 19214 Рготина

Доња Бела Река, 19213 Доња Бела Река

Контакти:

За информације, молимо контактирајте нас на:

    Тел. 011 408 519

    e-mail: office@jugokaolin.rs