Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 1.25 mm % max. 8.0
Količina ostatka < 0.315 mm % max. 10.0
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.50 – 0.80
Sadržaj vlage % max. 0.50
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
SiO2 % min.98. 00
Al2O3 % max. 0.80
Fe2O3 % max. 0.05
Gubitak žarenjem % max. 0.30