Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 0.71 mm % max. 0.50
Količina ostatka < 0.125 mm % max. 5.00
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.26 – 0.36
Sadržaj vlage % max. 6.00
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
SiO2 % min. 97.50
Al2O3 % max. 1.50
Fe2O3 % max. 0.10
Gubitak žarenjem % max. 0.25