Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 5.00 mm % max. 10.00
Količina ostatka < 0,63 mm % max. 70.00
Sadržaj vlage % max. 6.00
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
SiO2 % min. 93.00
Al2O3 % max. 2.50
Fe2O3 % max. 0.60
Gubitak žarenjem % max. 0.70