Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 2.00 mm % max. 8.00
Količina ostatka < 0,355 mm % max. 20.00
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.65 – 0.95
Sadržaj vlage % max. 6.00
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
SiO2 % min. 98.50
Al2O3 % max. 0.60
Fe2O3 % max. 0.04
Gubitak žarenjem % max. 0.30