Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE BRAŠNA
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 0.25 mm % max. 10.00
Količina ostatka < 0.063 mm % max. 50.00
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.06 – 0.15
Sadržaj vlage % max. 0.50
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG BRAŠNA
SiO2 % min. 95.00
Al2O3 % max. 3.00
Fe2O3 % max. 0.50
Gubitak žarenjem % max. 1.00