Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta
GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA
Jedinica mere Vrednost
Količina ostatka > 0.71 mm % max. 0.50
Količina ostatka < 0.09 mm % max. 3.00
Srednja veličina zrna, d50 mm 0.17 – 0.25
Sadržaj vlage % max. 0.5
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
SiO2 % min. 98.50
Al2O3 % max. 0.50
Fe2O3 % max. 0.045
Gubitak žarenjem % max. 0.20